thích truyện

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 81 | Full

Đọc Truyệnnghiet-trai

Văn án

Phật nói: “Nhân sinh có bảy nỗi khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, sở cầu bất đắc.”

Phật còn nói: “Nhất niệm ngộ thời, chúng sinh tức Phật; bất ngộ, tức Phật thị chúng sinh.”

Tạ Kiều nói: “Sống có gì vui, chết có gì phải sợ, kiếp sau nhân hồi, chẳng qua chỉ là một chữ Nợ.”

Phan Đông Minh nói: “Tất cả đều là nhảm nhí! Trước khi tái sinh kiếp sau, phải hiểu được sự sống ở đời này cho tôi.”

La Hạo nói: “Mẹ kiếp, muốn cướp người của tôi? Đừng để tôi tóm được, nếu không sẽ đánh bại anh.”

Đọc Truyện

Thử đọc